தொல்காப்பியர் தந்த பேச்சு என்ற சொல்லுக்கு ஒத்த சொற்கள்

*தொல்காப்பியரின் பேச்சு வகைகள்:*

பேசு( speak)

பகர்( speak with data)

செப்பு(speak with answer)

கூறு ( speak categorically)

உரை ( speak meaningfuly)

நவில்( speak rhymingly)

இயம்பு( speak musically)

பறை ( speak to reveal)

சாற்று ( speak to declare)

நுவல் (speak with introduction)

ஓது ( speak to recite)

கழறு( speak with censure)

கரை( speak with calling)

விளம்பு( speak with a message)

தொல்காப்பியர் இத்தனை வகையான பேச்சுகளைக் குறிப்பிடுகிறார்.

எந்த மொழிகளில் இந்த சொல்லாக்கம் உண்டு!

எண்ணிப் பாருங்கள் தமிழின் வலிமையை!

பெருமை கொள்

Please follow and like us:

390total visits,1visits today